Монгол хэл

Анциклопедиа-с
Jump to navigation Jump to search

Монггхол хэл - Монгол улсын болон Чингисхаанын хэл, энэ нь их хатуу болон тэгш англи хүн бү сурих энэ.

Британийн оролдлого сэргээн засварлах монгол хэл[засварлах]

Тшо ог тђгее сеnтџгіеѕ Ӏатег, Сђіnа ӵетѕ ітѕ геѵеnӵе аnә такеѕ оѵег МоnӵоӀіа. ЏnғогтџnатеӀу, тђе Сђіnеѕе агму соџӀәn'т рӀау аnу ғџn ӵамеѕ шітђ тђе согрѕеѕ ьесаџѕе тђеу ђаә ѕџсђ а ђагә тіме јџѕт ғіnәіnӵ еnоџӵђ реорӀе. МоnӵоӀіа Ӏатег ӵетѕ такеn оѵег ьу Яџѕѕіаn соммџnіѕтѕ...І ӵџеѕѕ.

Тђеn іn 1954, тђе МоnӵоӀіаnѕ әесӀагеә шаг оn тђе Ѕӣесђшаnѕ ғог соnтгоӀ оѵег тђе шогӀә'ѕ ѕџррӀу оғ Аѕіаn ьееғ. Тђе шаг тоок рӀасе іn тђе німаӀауаn Моџnтаіnѕ ғог аьоџт 3 1/2 уеагѕ (ӵіѵе ог таке) ьеғоге тђе АьоміnаьӀе Ѕnошмаn ғіnаӀӀу соџӀәn'т таке іт аnу моге аnә реӵӵеә тђе Ѕӣесђшаnѕ шітђ ѕnошьаӀӀѕ аnә уеӀӀош "ѕnошсоnеѕ." Тђіѕ әіә аьѕоӀџтеӀу nотђіnӵ ехсерт ђуәгате тђе ѕоӀәіегѕ, аnә аррагеnтӀу сгеате аn іnтегеѕтіnӵ "таѕте ѕеnѕатіоn" іn тђеіг моџтђѕ. Џр то тђіѕ роіnт, nо оnе ђаә ует әіеә ьесаџѕе тђе МоnӵоӀіаnѕ шеге ѕтіӀӀ гесоѵегіnӵ ғгом ьеіnӵ гареә ьу Сђіnа аnә тђе Ѕӣесђшаnѕ ђаә nо шеароnѕ, јџѕт ьееғ. Тђе ғігѕт соnғігмеә герогт оғ әеатђ саме ғгом а Ѕӣесђшаn Маn шђо шаѕ ђіт іn тђе моџтђ ьу а уеӀӀош ѕnошсоnе аnә әіеә оғ аіәѕ/уеӀӀош ғеѵег. Тђе ѕnошмаn шаѕ Ӏатег ріскеә оғғ ьу а ѕnірег гіғӀе ѕђот ьу ђіѕ ьготђег, тђе Ҷеті.

Тђе соnғӀіст ѕђогтӀу еnәеә ағтегшагәѕ аnә реасе шаѕ геѕтогеә. Тоәау, тђе шогӀә'ѕ ѕџррӀу оғ Аѕіаn ьееғ іѕ ѕђагеә ьу ьотђ гасеѕ аnә саn ье ғоџnә іn геѕтаџгаnтѕ агоџnә тђе шогӀә аnә іn ѕоме соџnтгіеѕ оn Магѕ аnә тђе Ѕџn.